--
  

Op weg naar een Avifauna NP de Meinweg..

De wens van Stichting Koekeloere is om op termijn een boek samen te stellen over de vogels van Nationaal Park de Meinweg. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.  Het aantal soorten vogels dat op de Meinweg is waargenomen is inmiddels de 200 soorten gepasseerd. Vrijwel jaarlijks worden er nog nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd. In 2020 was dit de Grijze wouw.

Sinds de oprichting van Stichting Koekeloere (2007) wordt de Meinweg frequent onderzocht op het voorkomen van broedvogels en niet-broedvogels. De aandacht gaat vooral uit naar de drie Natura2000 soorten die op de Meinweg voorkomen; Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. Typische vogels van open, structuurrijke (heide)terreinen met korte vegetatie.


Ook voor de oprichting van de stichting is het gebied regelmatig op vogels onderzocht. We kunnen putten uit een eigen waarnemingen /inventarisatiebestand vanaf 1987.

Onderzoeken in 2021

In 2021 staan wat betreft broedvogels de volgende projecten op het programma;

  • Broedvogels in de verbrande heideterreinen
  • Nestkastenproject Draaihals
  • De Grauwe klauwier als broedvogel op de Meinweg
  • Boomleeuwerik, terreingebruik en habitatkeuze 
  • Broedvogels van de Turfkoelen
  • De Oehoe als broedvogel op de Meinweg


Nachtzwaluw met jong, Meinweg 2012. Foto P. Heuts

Nachtzwaluw, één van de drie Natura2000 soorten op de Meinweg. Foto P. Heuts

Soortlijst vogels Meinweg 1950-2021

Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle op de Meinweg waargenomen soorten vogels sinds 1950. In totaal zijn in deze periode 223 soorten waargenomen (inclusief de exoten). Het aantal soorten per vermelde periode neemt toe, mede vanwege het groeiend aantal waarnemers in deze periode, ondanks dat het aantal jaren binnen de periode minder is. In de periode 1950-80 werden 142 soorten waargenomen. In de periode 2012-20 waren dat er 199.

Toelichting op de lijst

Status: 

geen vermelding = niet broedvogel (n=108)

b= broedvogels (n=101)

vb=voormalige broedvogel (n=13)

Bronvermelding

Periode 1950-2012:  Hermans, J.T., E. van Asseldonk & J. Boeren. 2013. De Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg, een overzicht van alle waargenomen planten en dieren in de periode 1900-2012. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Periode 2012-heden. Meinweg.waarneming.nl. Alle bij Stichting Koekeloere aangesloten vogelaars maken gebruik van waarneming.nl om data op te slaan en elkaar te informeren. Nagenoeg alle waarnemingen zijn van deze groep afkomstig.


Nederlandse   naam

Wetenschappelijke naam

Status

1950-80

1980-20

2000-12

2012-21

FutenFuut

Podiceps cristatus
Roodhalsfuut

Podiceps grisegena

(volgt)

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

b

AalscholversAalscholver

Phalacrocorax carboReigersGrote zilverreiger

Ardea alba
Blauwe reiger

Ardea cinerea

b

Roerdomp

Botaurus stellarisKoereiger

Bubulcus ibis

Kleine zilverreiger

Egretta garzetta

OoievaarsOoievaar

Ciconia ciconiaZwarte ooievaar

Ciconia nigraIbissen en LepelaarsZwarte ibis

Plegadis falcinellus

Eenden, ganzen en zwanenMandarijneend

Aix galericulata

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

b


Pijlstaart

Anas acuta
Slobeend

Anas clypeata
Wintertaling

Anas crecca

b

Smient

Anas penelope
Wilde eend

Anas platyrhynchos

b

Parkeend

Anas platyrhynchos forma domesticus

bZomertaling

Anas querquedula


Krakeend

Anas strepera

b


Kolgans

Anser albifronsGrauwe gans

Anser anser

b

Parkgans

Anser anser forma domestica

Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus 
Toendrarietgans

Anser serrirostris
Tafeleend

Aythya ferina


Kuifeend

Aythya fuligulaGrote canadese gans

Branta canadensis
Kleinste canadese gans

Branta hutchinsii minima

Brandgans

Branta leucopsis
Brilduiker

Bucephala clangula

Zwarte zwaan

Cygnus atratus

Kleine zwaan

Cygnus bewickii 
Wilde zwaan

Cygnus cygnus

Knobbelzwaan

Cygnus olor

b


Casarca

Tadorna ferruginea
Bergeend

Tadorna tadornaHaviken en arendenHavik

Accipiter gentilis

b

Sperwer

Accipiter nisus

b

Buizerd

Buteo buteo

b

Ruigpootbuizerd

Buteo lagopus

Slangenarend

Circaetus gallicus
Bruine kiekendief

Circus aeruginosus

vb

Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

vb

Grauwe kiekendief

Circus pygargus

vb

Zwarte wouw

Milvus migrans


Rode wouw

Milvus milvus


Grijze wouw

Elanus caeruleus

Wespendief

Pernis apivorus

b

ValkenSmelleken

Falco columbarius


Slechtvalk

Falco peregrinusBoomvalk

Falco subbuteo

b

Torenvalk

Falco tinnunculus

b

Roodpootvalk

Falco vespertinus
VisarendenVisarend

Pandion haliaetus


Kwartels, patrijzen en fazantenKwartel

Coturnix coturnix

b

Patrijs

Perdix perdix

b

Fazant

Phasianus colchicus

b

Korhoen

Tetrao tetrix 

vb
Rallen, koeten en waterhoentjesMeerkoet

Fulica atra

b

Waterhoen

Gallinula chloropus

b

Porseleinhoen

Porzana porzana

Waterral

Rallus aquaticus

b

KraanvogelsKraanvogel

Grus grus


TrappenGrote trap

Otis tarda

Kieviten en plevierenKleine plevier

Charadrius dubius

b

Bontbekplevier

Charadrius hiaticulaMorinelplevier

Charadrius morinellus

Goudplevier

Pluvialis apricariaSteppekievit

Vanellus gregarius

Kievit

Vanellus vanellus

b

ScholekstersScholekster

Haematopus ostralegus
KlutenSteltkluut

Himantopus himantopus

Kluut

Recurvirostra avosetta

SteltlopersOeverloper

Actitis hypoleucos


Temmincks Strandloper 

Calidris temminckii

Bonte strandloper

Calidris alpina


Watersnip

Gallinago gallinago

vb

Poelsnip

Gallinago media 

Bokje

Lymnocryptes minimus


Wulp

Numenius arquata

vb

Regenwulp

Numenius phaeopusKemphaan

Philomachus pugnaxHoutsnip

Scolopax rusticola

b

Zwarte ruiter

Tringa erythropus
Bosruiter

Tringa glareola

Groenpootruiter

Tringa nebularia
Witgat

Tringa ochropusTureluur

Tringa totanusMeeuwenKokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus


Zilvermeeuw

Larus argentatusScandinavische zilvermeeuw

Larus argentatus argentatus

Stormmeeuw

Larus canusKleine mantelmeeuw

Larus fuscus
DuivenStadsduif

Columba livia forma domestica
Holenduif

Columba oenas

b

Houtduif

Columba palumbus

b

Turkse tortel

Streptopelia decaocto 

b


Zomertortel

Streptopelia turtur

b

KoekoekenKoekoek

Cuculus canorus

b

Papegaaien en parkietenGrasparkiet

Melopsittacus undulatus
Pruimkopparkiet

Psittacula cyanocephala

Halsbandparkiet 

Psittacula krameri
UilenVelduil

Asio flammeus

vb

Ransuil

Asio otus

b

Steenuil

Athene noctua

b

Oehoe

Bubo bubo

Bosuil

Strix aluco

b

KerkuilenKerkuil

Tyto alba
NachtzwaluwenNachtzwaluw

Caprimulgus europaeus

b

GierzwaluwenGierzwaluw

Apus apus


IjsvogelsIjsvogel

Alcedo atthis

b

BijenetersBijeneter

Merops apiaster
HoppenHop

Upupa epops
SpechtenGrote bonte specht

Dendrocopos major

b

Middelste bonte specht

Dendrocopos medius

bKleine bonte specht

Dendrocopos minor

b

Zwarte specht

Dryocopus martius

b

Draaihals

Jynx torquilla

b

Groene specht

Picus viridis

b

LeeuwerikenVeldleeuwerik

Alauda arvensis

b

Kuifleeuwerik

Galerida cristata 

vbBoomleeuwerik

Lullula arborea

b

ZwaluwenHuiszwaluw

Delichon urbicum

b

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

b

Oeverzwaluw

Riparia riparia

vb

Piepers en KwikstaartenDuinpieper

Anthus campestris

vb


Roodkeelpieper

Anthus cervinus

Grote pieper

Anthus richardi

Graspieper

Anthus pratensis

b

Waterpieper

Anthus spinoletta
Boompieper

Anthus trivialis

b

Witte kwikstaart

Motacilla alba

b

Grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

b


Gele kwikstaart

Motacilla flava

b

Noordse kwikstaart

Motacilla thunbergiPestvogelsPestvogel

Bombycilla garrulus
WaterspreeuwenWaterspreeuw

Cinclus cinclus

WinterkoningenWinterkoning

Troglodytes troglodytes

b

HeggemussenHeggenmus

Prunella modularis

b

LijstersKoperwiek

Turdus iliacus


Merel

Turdus merula

b

Zanglijster

Turdus philomelos

b

Kramsvogel

Turdus pilaris


Beflijster

Turdus torquatusGrote lijster

Turdus viscivorus

b

ZangersGrote karekiet

Acrocephalus arundinaceus

b
Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

b


Orpheusspotvogel

Hippolais polyglotta

b
Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

vb
Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

b

Spotvogel

Hippolais icterina

b

Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

b

Bergfluiter

Phylloscopus bonelli

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

b

Fluiter

Phylloscopus sibilatrix

b

Fitis

Phylloscopus trochilus

b

Zwartkop

Sylvia atricapilla

b

Tuinfluiter

Sylvia borin

b

Grasmus

Sylvia communis

b

Braamsluiper

Sylvia curruca


GoudhaantjesVuurgoudhaan

Regulus ignicapilla

b


Goudhaan

Regulus regulus

b

VliegenvangersRoodborst

Erithacus rubecula

b

Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

b


Kleine vliegenvanger

Ficedula parva?Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

b

Blauwborst

Luscinia svecica

b

Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata

b

Tapuit

Oenanthe oenanthe

vb

Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

b

Gekraagde roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

b

Paapje

Saxicola rubetra


Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

b

StaartmezenStaartmees

Aegithalos caudatus

b

Witkoppige staartmees

Aegithalos caudatus (var)

os

MezenPimpelmees

Cyanistes caeruleus

b

Kuifmees

Lophophanes cristatus

b

Koolmees

Parus major

b

Zwarte mees

Periparus ater

b

Matkop

Poecile montanus

b

Glanskop

Poecile palustris

b

BoomkleversBoomklever

Sitta europaea

b

BoomkruipersBoomkruiper

Certhia brachydactyla

b

Taigaboomkruiper

Certhia familiaris
Kortsnavelboomkruiper

Certhia familiaris macrodactyla

b
WielewalenWielewaal

Oriolus oriolus

b

KlauwierenGrauwe klauwier

Lanius collurio

b

Klapekster

Lanius excubitor


Roodkopklauwier

Lanius senator 

KraaienKauw

Coloeus monedula


Noordse kauw

Coloeus monedula monedula

Raaf

Corvus coraxBonte kraai

Corvus cornixZwarte kraai

Corvus corone

b

Roek

Corvus frugilegus


Gaai

Garrulus glandarius

b

Notenkraker

Nucifraga caryocatactes
Ekster

Pica pica

b

SpreeuwenSpreeuw

Sturnus vulgaris

b

MussenHuismus

Passer domesticus

b

Ringmus

Passer montanus

b

VinkenKleine barmsijs

Carduelis cabaretKneu

Carduelis cannabina

b

Putter

Carduelis carduelis

b

Groenling

Carduelis chloris

b

Grote barmsijs

Carduelis flammea ssp flammea
Sijs

Carduelis spinus


Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

b

Vink

Fringilla coelebs

b

Keep

Fringilla montifringilla


Kruisbek

Loxia curvirostra

b

Grote kruisbek

Loxia pytyopsittacusGoudvink

Pyrrhula pyrrhula

b

Noordse Goudvink

Pyrrhula pyrrhula spp pyrrhula
Europese kanarie

Serinus serinus


GorzenIJsgors 

Calcarius lapponicus
Grauwe gors

Emberiza calandra
Geelgors

Emberiza citrinella

b

Ortolaan

Emberiza hortulana

vbRietgors

Emberiza schoeniclus

b

Totalen


142

158

181

199

 
E-mailen
Map
Info